Vyhledávání zboží Informace Služby
Zde se nacházíte: / Reklamační řád

Reklamační řád

Nová stránka 1

REKLAMAČNÍ ŘÁD

 Shoda s kupní smlouvou podle § 616 občanského zákoníku

 

  

Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je při převzetí  kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad.

 

 

Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, námi popisované nebo na základě námi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

 

 

Pokud nakoupené zboží není při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, má kupující právo na bezplatné uvedení zboží prodávajícím do stavu odpovídajícího kupní smlouvě a to bez zbytečného odkladu. Kupující má na výběr ze dvou možností: výměna věci nebo její oprava. Pokud to není možné, může kupující požadovat o přiměřenou slevu z ceny zboží nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

 

 

Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

 

 

Nejde-li o věci, které se rychle kazí nebo o věci použité, odpovídá prodávající za vady, které se projeví jako rozpor s kupní smlouvou po převzetí věci v záruční době.

 

 

Záruční doba 

  

Záruční lhůta začíná kupujícímu běžet od okamžiku převzetí zboží kupujícím. Pokud není uvedeno jinak (v záručním listě nebo přímo v popisu produktu), záruční lhůta je v délce 24 měsíců.  Do záruční doby se nezapočítává doba, po kterou byl výrobek v záruční opravě.  U vyměněných výrobků v záruční době začíná záruční době běžet převzetím nového vyměněného výrobku.

 

 

Záruční lhůta v délce 24 měsíců se nevztahuje na výrobky, u kterých je na jejich obalu, v návodu nebo přímo na nich vyznačena lhůta k použití podle zvláštních předpisů.

 

 

Rozsah záruky

 

Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. U věcí prodávaných za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána. Jde-li o věci použité, neodpovídá prodávající za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které měla věc při převzetí kupujícím.Před prvním použitím je kupující povinen prostudovat záruční podmínky a návod na obsluhu zboží (je-li přiložen) a následně se těmito informacemi důsledně řídit. Na vady způsobené nesprávným použitím výrobku, v rozporu s návodem k použití se záruka nevztahuje.

 

 

Záruční list

 

Kupujícímu je poskytována záruka písemnou formou – záruční list. Záruční list musí obsahovat jméno a příjmení, název nebo obchodní firmu prodávajícího, IČ, sídlo, jde-li o právnickou osobu, nebo bydliště, jde-li o fyzickou osobu.  Umožňuje-li to povaha věci, slouží jako záruční list doklad o zakoupení věci, který obsahuje zákonné náležitosti záručního listu.  V případě, že je poskytovaná záruka delší než zákonná, jsou podmínky a rozsah prodloužení záruky uvedeny v záručním listě.

 

 

Převzetí zásilky

 

Doporučujeme kupujícímu překontrolovat stav zásilky při jejím převzetí. Pokud je obal přebíraného výrobku mechanicky poškozen nebo je zjištěna neúplnost zásilky, doporučujeme zákazníkovi pro urychlení a zjednodušení reklamace následující: za přítomnosti dopravce sepište záznam do přepravních dokladů o poškození zásilky a nechcete si tuto skutečnost dopravcem potvrdit. Po vyplnění dokladů máte také nárok na nepřevzetí zboží. Pokud tak neučiníte, Vaše právo na reklamaci Vám zůstává.

 

 

Uplatnění reklamace

 

V případě, že se v průběhu záruční lhůty u zboží objeví vada, má kupující právo na reklamaci. Pro zabezpečení hladkého průběhu reklamace, je nutné reklamaci nejprve nahlásit.

 

 

Nonstop:

  

- e-mailem: info@plastoveobalky-brno.cz