Vyhledávání zboží Informace Služby
Zde se nacházíte: / Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

1. Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky a reklamační řád platí pro nákup na internetovém obchodě www.plastoveobalky-brno.cz, který provozuje Bc. Martin Havlíček, se sídlem Bzenecká 22, 628 00 Brno, identifikační číslo: 04148347, daňové identifikační číslo: CZ8911094181 (dále jen prodávající).

Obchodní podmínky upravují práva a povinnosti smluvních stran (prodávající a kupující) při využívání webové stránky prodávajícího umístěné na adrese www.plastoveobalky-brno.cz. Obchodní podmínky a reklamační řád jsou v souladu s platnými zákony v České republice.

Smluvní strany:

Prodávající:

- podnikatel, který dodává výrobky kupujícímu a poskytuje služby, buďto přímo nebo pomocí jiných podnikatelů

- osoba, která vstupuje do smluvních vztahů v rámci své podnikatelské činnost

- konkrétně provozovatel internetového obchodu, Bc. Martin Havlíček.

Kupující:

- spotřebitel = fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky (resp. užívá služby) za jiným účelem než pro její podnikatelskou činnost

- jiný subjekt = osoba, která vstupuje do smluvních vztahů v rámci své podnikatelské činnosti

Vztahy neupravené obchodními podmínkami se řídí následujícími novelizovanými právními normami:

- občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.): druhou smluvní stranou je spotřebitel

- obchodním zákoníkem (č. 513/1991 Sb.): kupujícím je jiný subjekt než spotřebitel

 

2. Uzavření kupní smlouvy

Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech případných souvisejících poplatků. Platnost nabízeného zboží a jeho cen zůstává v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Obchodní podmínky nevylučují možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné ve webovém rozhraní obchodu jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

Platnost informací o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené na internetovém obchodě www.plastoveobalky-brno.cz se vztahuje pouze na doručování zboží v rámci území České republiky.

Kupující vyplní na internetovém obchodě pro objednání zboží objednávkový formulář (dále jen „objednávka“), jehož součástí jsou informace o:

- objednávaném zboží – objednávané zboží se „vkládá“ do elektronického nákupního košíku

- způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží

- nákladech spojených s dodáním zboží

Kupujícímu je před zasláním objednávky prodávajícímu umožněno zkontrolovat a popř. následně měnit údaje vložené do objednávky. To neplatí při jednání výlučně výměnou elektronické pošty nebo obdobnou individuální komunikací. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „ODESLAT OBJEDNÁVKU“. Prodávající považuje veškeré údaje uvedené v objednávce za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“)

Doručením přijetí objednávky, které zasílá prodávající kupujícímu elektronickou poštou na adresu elektronické pošty kupujícího, vzniká smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím. Prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek).

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Veškeré náklady, které kupujícímu vzniknou při použití prostředků této komunikaci v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (např. náklady na internetové připojení) si hradí kupující sám.

 

3. Cena zboží a platební podmínky

Cena zboží a platební podmínky jsou upraveny v samostatné sekci - Dodací podmínky

 

4. Odstoupení od kupní smlouvy

Pokud nebudete se zbožím spokojeni, můžete v souladu s ustanovením § 53 odst. 7 občanského zákoníku uplatnit právo na odstoupení od kupní smlouvy, a to do čtrnácti dnů od převzetí zboží bez udání důvodu.

Podle ustanovení § 53 odst. 8 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů nelze odstoupit od odkupní smlouvy u dodávky:

- zboží upraveného podle přání kupujícího

- zboží podléhajícího rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání

- audio a video nahrávek a počítačových programů, u kterých spotřebitel porušil jejich originální obal

Nelze také odstoupit od smlouvy bez udání důvodů, pokud zboží bylo již částečně spotřebováno a u zboží, u kterého se to vylučuje zejména z hygienických důvodů.

Postup při odstoupení od smlouvy ve čtrnáctidenní lhůtě od převzetí zboží:

1. oznámení kupujícím prodávajícímu telefonicky nebo emailem odstoupení od smlouvy

2. zaslání zboží zpět BEZ DOBÍREČNÉHO včetně kopie daňového dokladu a průvodního dopisu s informací o odstoupení

3. prozkoumání vrácení zboží; v případě, že vrácené zboží bude neúplné, poškozené či viditelně opotřebené, bude vůči kupujícímu uplatňován požadavek na náhradu vzniklé škody

4. vrácení peněz; peníze budou vráceny kupujícímu do 30 dnů ode dne odstoupení od smlouvy, peníze budou vráceny buďto inkasní složenkou nebo na bankovní účet podle preferencí kupujícího; po dohodě s prodávajícím je možné peněžní částku započíst s nově vystavenou objednávkou; do peněžní částky se nezapočítávají náklady vynaložené na dodání zboží

Pokud se kupující rozhodne odstoupit od smlouvy ještě před expedicí zboží, sdělí tuto skutečnost prodávající nejlépe pomocí emailové komunikace, resp. telefonicky.
U zboží, které měl zaplaceno předem, mu budou peníze vráceny do 30 dnů od ohlášení odstoupení od smlouvy a to na bankovní účet, ze kterého byla platba provedena.

 

5. Přeprava a dodání zboží

Přeprava a dodání zboží jsou upraveny v samostatné sekci - Dodací podmínky

 

6. Doručování

Veškerá korespondence související s kupní smlouvou je druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně, faxem nebo prostřednictvím České pošty, s.p. a spediční společnosti. Elektronická pošta je kupujícímu doručována na emailovou uvedenou v objednávce nebo v jeho uživatelském účtu.

Při doručování elektronickou poštou je okamžikem doručení zprávy okamžik jejího přijetí na server příchozí pošty. V ostatních případech je okamžikem doručení převzetí zásilky adresátem, popř. odepření převzetí zásilky.

 

7. Další práva a povinnosti smluvních stran

Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 53a odst. 1 občanského zákoníku.

V případě, že prodávající není schopen dodat požadované zboží nebo je schopen objednávku vyřídit jen částečně, kontaktuje kupujícího telefonicky nebo prostřednictvím elektronické pošty. Další postup je ponechán na dohodě mezi oběma stranami – např. odstoupení od kupní smlouvy, dodatečná úpravou objednávky.

Nárok na veškeré dárky není právně vymahatelný.

 

8. Závěrečná ustanovení

Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

Kontaktní údaje prodávajícího:

 

Sídlo prodávajícího: Bc. Martin Havlíček, Bzenecká 22, 628 00 Brno

Adresa pro doručování: Bc. Martin Havlíček, Rotalova 53, 614 00 Brno

Adresa elektronické pošty: info@postovniobalky-brno.cz

Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení

S osobními údaji kupujících, kteří jsou fyzickou osobou, je nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Kupující uzavřením kupní smlouvy dává prodávajícímu souhlas se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, popř. jiná doručovací adresa, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo.

Kupující je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě a je nás povinen bez zbytečného odkladu informovat o jejich změně. Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu neurčitou. Kupující má právo požádat o informace ohledně zpracování svých osobních údajů, má právo na jejich opravu a má právo svůj souhlas s nakládáním osobních údajů odvolat písemným oznámením doručeným na naši adresu.

Osobní data uvedená při objednání zboží slouží výhradně pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení. Osobní údaje nejsou bez souhlasu kupujícího předávány třetím osobám. Výjimku tvoří externí dopravci, kterým jsou předávány pouze informace nutné pro zajištění bezproblémového doručení zboží.

Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo naším podnikem jako celku na elektronickou adresu uvedenou při objednání zboží, dále souhlasí s tím, že mu na jeho elektronickou adresu budou zasílány obchodní sdělení.